CNT plus sp. z o.o.

83-010 Straszyn

ul. Leśna 7

Napisz do nas

biuro@cnt.gda.pl

Zadzwoń do nas

+48 58 302 00 32

Ogólne warunki dostaw 

do CNT plus sp. z o.o.

 

Niniejsze, ogólne warunki sprzedaży, wiążą Sprzedawców w pełnym zakresie, chyba że strony w sposób wyraźny wyłączą stosowanie niektórych ich postanowień na piśmie.

 

 1. W przypadku Zamówienia złożonego Sprzedawcy, który pozostaje z CNT w stałych stosunkach gospodarczych, brak odpowiedzi Sprzedawcy na Zamówienie w terminie 3 dni roboczych oznacza przyjęcie oferty Zamawiającego na warunkach określonych w Zamówieniu ( Stałe stosunki gospodarcze oznaczają trwanie realizacji zamówienia CNT bądź powtarzalne kontakty handlowe (przynajmniej 3 krotne w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie zamówienia).

 2. Sprzedawca nie pozostający z CNT w stałych stosunkach gospodarczych zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie Zamówienia w formie pisemnej (Potwierdzenie Zamówienia), w terminie 5 dni roboczych, o ile nie zostało to uzgodnione pomiędzy Stronami inaczej. Po upływie powyższego terminu Zamówienie przestaje wiązać CNT.

 3. W przypadku, gdy Potwierdzenie Zamówienia w jakimkolwiek zakresie zawierać będzie warunki niezgodne z warunkami Zamówienia, CNT ma prawo, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, oświadczyć czy akceptuje wykonanie Zamówienia na warunkach zmienionych przez Sprzedawcę. Oświadczenie CNT przesłane może być Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość.

 4. W przypadku rozbieżności danych między Zamówieniem złożonym przez CNT a fakturą Sprzedawcy za uzgodnione uznawane są dane z Zamówienia.

 5. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, infrastrukturę oraz kompetencje zdolne zapewnić wymaganą jakość i zgodność z określonymi wymaganiami Spółki.

 6. Sprzedający gwarantuje prawo dostępu Kupującego oraz jego Klientów do swojej siedziby celem przeprowadzania audytów, kontroli oraz innych czynności związanych z realizowanymi pracami na rzecz Kupującego.

 7. Sprzedający zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego o niezgodnościach mających wpływ na termin realizacji wyrobu/usługi.

 8. W braku odmiennych ustaleń Stron wartość Zamówienia obejmuje wartość zamówionego Towaru wraz z dokumentami oraz jego opakowaniem i dostawą do CNT.

 9. Sprzedawca, wraz z dostawą Towaru, zobowiązany jest dostarczyć dokument transportowy (list przewozowy stosowny do rodzaju transportu wraz ze specyfikacją przesyłki).

 10. Na dokumencie transportowym oraz na innych dokumentach związanych z realizacją Zamówienia, takich jak: pisma, faktury, certyfikaty jakości i deklaracje zgodności, Sprzedawca zobowiązany jest umieścić numer Zamówienia.

 11. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić CNT o gotowości Towaru do wysyłki za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy Towaru.

 12. Dostawy Towaru przyjmowane są w siedzibie CNT w godzinach otwarcia magazynu, tj. 8.00-16.00.

 13. CNT dopuszcza możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami otwarcia magazynów pod warunkiem, że zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy CNT i Sprzedawcą.

 14. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po jego dostarczeniu do magazynu CNT, poprzez porównanie zgodności dostawy z dokumentami transportowymi i Zamówieniem oraz poprzez oględziny zewnętrznego stanu Towaru.

 15. W przypadku gdy ilość Towaru nie będzie zgodna z dokumentami transportowymi i Zamówieniem lub gdy dostarczony Towar będzie uszkodzony, CNT zaznaczy powyższą niezgodność w dokumentach transportowych. W przypadku gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym z warunkami Zamówienia, CNT poinformuje o tym Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość.

 16. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez CNT dostarczyć na własny koszt brakujące części dostawy lub wymienić wadliwy Towar na nowy wolny od wad.

 17. Zamówienie wykonane jest z chwilą dostarczenia do CNT zamówionego Towaru zgodnego z Zamówieniem wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami.

 18. Sprzedawca udziela dwuletniej rękojmi i gwarancji na Towar.

 19. Sprzedawca gwarantuje, że parametry techniczne i wydajnościowe Towaru zgodne są z wymaganiami CNT określonymi w Zamówieniu oraz że w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi, Towar wolny będzie od wad, które uniemożliwiałyby jego prawidłową i bezawaryjną eksploatację.

 20. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia CNT o planowanych i / lub dokonanych zmianach w dostarczanym wyrobie. Wszelkie zmiany wprowadzone do wyrobu powinny być w pełni identyfikowalne i uzyskać akceptację przedstawiciela Spółki CNT.

 21. Sprzedawca ponosi pełna odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową, za skutki i następstwa wad Towaru, ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi z powodu niewłaściwej Jakości dostarczonego Towaru.

 22. W przypadku gdy w okresie gwarancji lub rękojmi wystąpi wada Towaru, CNT poinformuje Sprzedawcę o tym fakcie w formie pisemnej (za pomocą poczty elektronicznej).

 23. Sprzedawca zobowiązany jest usunąć powstałą wadę Towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od CNT powiadomienia o jej wystąpieniu. W okresie gwarancji lub rękojmi Sprzedawca może nie uznać złożonego w powyższy sposób roszczenia CNT wyłącznie w przypadku, gdy udowodni, że wada Towaru powstała z winy CNT na skutek niewłaściwej eksploatacji Towaru, niezgodnej z przekazanymi przez Sprzedawcę instrukcjami i dokumentami. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi dostarczony Towar zostanie trzykrotnie dotknięty wadą, której przyczyna leży po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest wymienić wadliwy Towar na wolny od wad na własny koszt. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedawcy realizowane będą w miejscu wskazanym przez CNT. Dostawca zobowiązany jest sporządzić raport dotyczący powstałej wady Towaru ze wskazaniem przyczyny jej wystąpienia oraz sposobu usunięcia najpóźniej w terminie 2 tygodni od otrzymania Informacji o jej wykryciu.

 24. Gwarancja lub rękojmia ulegają wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady Towaru do jej usunięcia.

 25. W przypadku wymiany wadliwego Towaru na nowy, okres gwarancji lub rękojmi liczony jest od początku.

 26. W przypadku gdy Sprzedawca nie usunie wady zgłoszonej w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie, CNT ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Sprzedawcy, bez utraty uprawień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

 27. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę, CNT ma prawo obciążyć Sprzedawcę karą w wysokości 5% wartości Zamówienia za każde naruszenie, a w przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia lub w usuwaniu wady Towaru w wysokości 1% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku wykonania zobowiązania. W przypadku opóźnienia w dostawie Towaru wynoszącego ponad 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia w części dostawy nie zrealizowanej w terminie.

 28. W przypadku opóźnienia CNT w zapłacie ceny Sprzedawca uprawniony jest do dochodzenia od CNT odsetek ustawowych.

 29. W przypadku gdy kary nie pokryją poniesionej szkody, CNT dochodzić może odszkodowania uzupełniającego. CNT uprawniona jest do kontrolowania procesu realizacji swoich Zamówień u Sprzedawcy również w obecności odbiorców produktów CNT.

 30. Udostępnianie przez Sprzedawcę informacji związanych z Zamówieniem osobom trzecim wymaga pisemnej zgody CNT.

 31. Przeniesienie praw i obowiązków Sprzedawcy wynikających z realizacji Zamówienia wymaga pisemnej zgody CNT.

 32. Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzyga sąd właściwy dla CNT.

 

Wydanie 2 z dnia 12.08.2019r.

Zadzwoń do nas

+ 48 58 302 00 32

Napisz do nas

biuro@cnt.gda.pl